English version     Polska wersja


Chemar Rurociągi jako przedsiębiorstwo działające w myśl zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, bezwzględnie dba o przestrzeganie nie tylko przepisów prawa, ale również propaguje stosowanie dobrych praktyk zmierzających do zrównoważonego rozwoju zgodnie z wyznaczonymi sobie standardami etycznymi. Jesteśmy świadomi jasno określonych norm postępowania zarówno w relacjach społecznych, jak i zawodowych. Stosowanie się do zasad etyki jest źródłem wartości korzystnie wpływających na naszą pracę, niezależnie od wykonywanych zadań. Dotyczy to nie tylko postaw naszych pracowników, ale i partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy.

Naszym wspólnym celem jest, aby firma Chemar Rurociągi Sp. z o.o. w największym możliwym stopniu realizowała obraną strategię oraz odnosiła sukcesy zgodnie z zasadami uczciwego handlu , odwołując się do spójnego i wspólnego nam wszystkim systemu wartości. Zasady etyczne, które jesteśmy zobowiązani przestrzegać w relacjach wewnętrznych pomiędzy pracownikami oraz z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności z naszymi partnerami biznesowymi zostały jasno określone w „Kodeksie postępowania w biznesie Chemar Rurociągi Sp. z o.o.”

Wierzymy, że możemy w pełni zrealizować nasze aspiracje tylko wtedy, gdy będziemy postępować zgodnie z dobrymi praktykami i utrwalonymi dobrymi zwyczajami, opisanymi szczegółowo w procedurach wewnętrznych Chemar Rurociągi tj.: „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji” oraz „Przeciwdziałanie korupcji”, które stanowią integralną część „Kodeksu postępowania w biznesie” Chemar Rurociągi Sp. z o.o.

Pamiętajmy, że powyższe dokumenty nie zwalniają nas z obowiązku dokonywania samodzielnej oceny sytuacji, w celu zapewnienia funkcjonowania organizacji w sposób budujący reputację Chemar Rurociągi. Pragniemy, aby obowiązujące w firmie wytyczne stanowiły drogowskaz dla podejmowanych przez nas działań w relacjach ze współpracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją, otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym poprzez wskazanie kluczowych wzorców i norm etycznych w naszej organizacji.

Linki do dokumentów:

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108