English version     Polska wersja

Polityką jakości firmy Chemar Rurociągi Sp. z o. o., w odniesieniu do produkcji i sprzedaży wyrobów i usług, jest osiągnięcie wymaganego poziomu technicznego produkowanych urządzeń oraz spełnienie oczekiwań klientów dotyczących zapewnienia wysokiej jakości dostarczonych wyrobów i usług, w uzgodnionym zakresie i terminie, w szczególności spełniających zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywach unii Europejskiej, w tym w Dyrektywie 2014/68/UE.

Polityka jakości znajduje swe szczególne miejsce w strategii zarządzania w Spółce i wraz z ustalonymi celami dotyczącymi jakości podlega okresowym przeglądom dla potwierdzenia jej przydatności oraz dla ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.

Polityka jakości jest znana, zrozumiała i przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki odpowiedzialnych za wypełnienie celów jakości zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108